Graszoden leggen, plaatsen of ophalen.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden GraszodenBedrijven.nl

1. Aanmelden

1.1. Toegang tot en gebruik van de website is onderworpen aan deze Algemene voorwaarden

1.2. Door gebruik te maken van de diensten van deze website stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.

1.3. GraszodenBedrijven.nl kan niet instaan, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van Informatie gepubliceerd op deze website, noch kan GraszodenBedrijven.nl instaan voor de geschiktheid van Informatie voor een bepaald doel. GraszodenBedrijven.nl behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

1.4. Waar één onderdeel danwel meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel danwel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.

1.5. De gegevens die nodig zijn voor de registratie worden eigendom van GraszodenBedrijven.nl en worden niet los verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1.6. GraszodenBedrijven.nl kan niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dat de website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen.

1.7. Door registratie op GraszodenBedrijven.nl wordt toestemming verleend aan GraszodenBedrijven.nl om informatie toe te sturen in het kader van marketing activiteiten en/of "huishoudelijke" mededelingen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen website eigenaar of online dienst eigenaar en GraszodenBedrijven.nl.

2.2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

3. Aanmelden

3.1. Voor aanmelden op GraszodenBedrijven.nl komen, alle ondernemingen welke beschikken over een winkel en/of dienst(en) waarvan de consument, via Internet gebruik kan maken en goederen en/of diensten kan betrekken, in aanmerking.

3.2. Bij het plaatsen van een retourbutton of retourlink kan er gebruik gemaakt worden van een gratis vermelding op GraszodenBedrijven.nl in minimaal 1 categorie.

3.3. Met uitzondering van betaalde vermeldingen, wordt een website of online dienst willekeurig geplaatst. Dit houdt in dat de volgorde waarin een categoriepagina is ingedeeld kan verschillen per dag.

3.4. GraszodenBedrijven.nl heeft het recht om aangemelde websites en/of diensten eigenhandig te plaatsen in een categorie welke het meest gerelateerd is aan de aangeboden producten en/of diensten.

3.5. GraszodenBedrijven.nl heeft het recht om een opgegeven omschrijving of slogan in te korten of aan te passen aan een eigen inziens beste gerelateerde omschrijving.

4. Uitsluitingen

4.1. GraszodenBedrijven.nl behoudt zich het recht om, uitsluitend in bijzondere gevallen, zonder opgaaf van redenen een aangemelde website of dienst te weigeren voor publicatie en/of te verwijderen van GraszodenBedrijven.nl.

4.2. Websites of online diensten welke zich aanmelden en zich voordoen dat ze aangesloten zijn bij een online keurmerk met het daarbij behorende onrechtmatig gebruik van een keurmerk en dit voeren op hun website, worden onherroepelijk verwijderd van GraszodenBedrijven.nl.

4.3. GraszodenBedrijven.nl behoudt zich altijd het recht voor om zonder opgaaf van reden websites te weigeren of na goedkeuring te verwijderen.

5. Aansprakelijkheid en klachten

5.1. Het valt binnen de verantwoordelijkheid van de website eigenaar en/of online dienst eigenaar om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en woonplaats gegevens. GraszodenBedrijven.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het door u aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of woonplaats gegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.

5.2. GraszodenBedrijven.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor onvoorziene foutieve vermeldingen van gegevens van website of online diensten op GraszodenBedrijven.nl.

5.3. Klachten, welke betrekking hebben op een bij GraszodenBedrijven.nl aangemelde website of online dienst, worden per omgaande doorgestuurd naar de desbetreffende website eigenaar of dienstaanbieder.

6. Privacy

6.1. Door het invoeren van persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens op de website gaat u er mee akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen in één of meer databases.

6.2. GraszodenBedrijven.nl respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de GraszodenBedrijven.nl databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.

6.3. De website zal de door u aangeleverde persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens niet aan derden beschikbaar stellen waar dit niet wettelijk noodzakelijk is. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

6.4. Op GraszodenBedrijven.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

7. Overmacht

7.1. In geval van oorlog, invasie, buitenlandse vijandigheid (onafhankelijk van een oorlogsverklaring), burgeroorlog, rebellie of revolutie in of gericht tegen het Koninkrijk der Nederlanden of het Verenigd Koninkrijk zal GraszodenBedrijven.nl gevrijwaard zijn van enige verantwoordelijkheid of verplichting aangaande de website en deze algemene voorwaarden.

8. Slotbepalingen

8.1. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.

8.2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

8.3. Deze algemene voorwaarden kunnen door GraszodenBedrijven.nl worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.


Inloggen